Teckel (Dashond) website DutchDachs

Koopcontract

Voorbeeld contract bij aankoop van een hond

Hieronder vindt u een voorbeeld van een koopcontract, het is verstandig een koop niet alleen mondeling te sluiten. Een schriftelijke overeenkomst kan later onenigheid en ontevredenheid voorkomen.

Wilt u een teckel aanschaffen, lees dan dit koopcontract eens door, u krijgt dan in ieder geval een idee waar u op moet letten.


Koopcontract

Ondergetekenden:

partijen bij deze overeenkomst, te weten:

 1. adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  hierna te noemen verkoper

  en

 2. adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  hierna te noemen koper

  in aanmerking nemende:

komen hierbij het volgende overeen:

 1. De verkoper verbindt zich de hond te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag van f. .......... is verschuldigd aan verkoper:

  (facultatief) Koper voldoet heden reeds een bedrag van f. ..........

  De datum waarop de hond door koper bij verkoper zal worden afgehaald, danwel de datum waarop de hond door de verkoper bij de koper wordt gebracht is: ....-....-.........

  (facultatief) Indien de koper de hond op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en geen andere datum is afgesproken, is verkoper niet gehouden om koper het reeds aanbetaalde bedrag terug te geven.

  1. Het betreft de (ras) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboren uit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   1. naam vader: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   2. naam moeder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   3. geboren op: . . . . .-. . . . .-. . . . . .

   4. geslacht reu/teef

   5. chipnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   6. stamboomnummer Raad van Beheer NHSB:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   7. bijzondere kenmerken:

  2. Koper en verkoper constateren dat de hond geen uiterlijke of duidelijke waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.

  3. De hond wordt aangekocht met de bedoeling om en beschikt over de navolgende bijzondere eigenschappen:


 2. De verkoper is verplicht om de hond met bijbehorende bescheiden, zoals het inentingsbewijs (gezondheidsverklaring) en de stamboom - indien deze reeds is verstrekt - op de hiervoor onder I. genoemde datum in eigendom over te dragen aan koper.

  Indien de stamboom afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland niet door de verkoper ontvangen is op de in artikel I. genoemde datum van overdracht van de hond, verplicht de verkoper zich om de stamboom binnen twee weken na ontvangst persoonlijk te overhandigen aan of bij aangetekend schrijven danwel met bericht van ontvangst ter post te bezorgen bij de koper.

 3. De hond is voor risico van de verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de datum genoemd in artikel I. waarop de hond overgedragen wordt aan de koper. Ingeval de hond komt te overlijden vóór de in artikel I. genoemde datum van overdracht verplicht de verkoper zich om de koper onder dezelfde voorwaarden een andere hond uit hetzelfde danwel het eerstvolgende nest aan te bieden. Koper is echter niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken.

 4. De hond wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op de in artikel I. genoemde danwel door partijen nader afgesproken datum van overdracht bevindt. De koper verplicht zich om binnen acht dagen na ontvangst van de hond, deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Laat koper dit na, dan kan hij geen rechten doen gelden op grond van de in artikel VIII. opgenomen schadevergoedingsregeling.

 5. De verkoper is gehouden te garanderen dat de hond aan de overeenkomst gezien het in artikel II.3 beoogde gebruik beantwoordt. Verkoper is voorts gehouden in te staan voor de eigenschappen die de hond blijkens artikel II.3 bezit. Blijkt de hond de door verkoper in artikel II.3 aangegeven eigenschappen te ontberen, dan is koper op straffe van verval verplicht om binnen twee maanden na het ogenblik waarop koper dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken verkoper hiervan schriftelijk bij aangetekend schrijven of bij brief met bericht van ontvangst in kennis te stellen. Afhankelijk van de mate waarin de hond de gegarandeerde eigenschappen blijkt te ontberen wordt naar redelijkheid en billijkheid een schadevergoeding door verkoper aan koper toegekend.

 6. Ingeval de beide ouderdieren van de hond zijn onderzocht op de aanwezigheid van PRA en bij beide ouderdieren als op het moment van de dekking nog geldige uitslag van het door de bevoegde instantie uitgevoerde onderzoek "PRA-vrij" werd geconstateerd en de verkoper bovendien grondig onderzocht en vastgesteld heeft, dat er ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst van de directe verwanten alsmede de broers en zusters van de beide ouderdieren géén officiële uitslagen bekend zijn, die anders luiden dan "PRA-vrij", wordt de verkoper geacht te hebben voldaan aan zijn wettelijke onderzoeksplicht en is hij niet gehouden tot vrijwaring van het gebrek PRA, indien dit gebrek zich onverhoopt bij de hond na de datum van overdracht zou manifesteren.

 7. Indien de hond aan een erfelijk bepaald gebrek blijkt te lijden, dat de gezondheid en het welzijn van de hond bedreigt heeft de koper recht op schadevergoeding, tenzij de verkoper op grond van het vorige artikel niet aansprakelijk is voor het betreffende gebrek. De aanwezigheid van het gebrek dient te worden vastgesteld door een door de koper aan te wijzen dierenarts, die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. De koper dient aan de verkoper een schriftelijke verklaring van de betreffende dierenarts/specialist te overleggen. De hoogte van de schadevergoeding wordt afhankelijk van de ernst van het gebrek en de leeftijd van de hond door partijen naar redelijkheid en billijkheid bepaald, met dien verstande dat bij de te goeder trouw handelende verkoper aan wie de aanwezigheid van het betreffende gebrek bij de hond niet kan worden toegerekend de vergoeding niet méér zal bedragen dan de door de koper aan de verkoper betaalde koopsom.

 8. De koper verplicht zich jegens de verkoper zorg te dragen voor een voor de hond passende en behoorlijke behandeling. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of aan de hond voldoende zorg wordt onthouden zal deze vraag aan een door de verkoper aan te wijzen dierenarts worden voorgelegd. De koper verplicht zich aan het onderzoek van de dierenarts mee te werken en de hond daarvoor ter beschikking te stellen. De kosten van de dierenarts worden in eerste instantie voldaan door de verkoper. Mocht echter blijken dat aan de hond de nodige zorg onthouden is, dan heeft de verkoper het recht om de hond terug te nemen. Koper verplicht zich aan de teruggave van de hond met overhandiging van de stamboom mee te werken en heeft in dat geval recht op een restitutie van maximaal 50% van de koopsom, verminderd met de transportkosten en de eventuele kosten van de ingeschakelde dierenarts. De koper is verplicht om de verkoper schriftelijk in te lichten over de verblijfplaats van de hond, zodra de hond permanent buiten de feitelijke beschikkingsmacht van de koper geraakt dan wel op een ander adres zal verblijven. De koper verplicht zich om bij eventuele verkoop van de hond zich vooraf schriftelijk te wenden tot de verkoper.

 9. Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

 10. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. . . . . .

Handtekening verkoper, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening koper, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .